Přehled dotačních programů

 

Výzva vyhlášena - Virtuální podnik

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl výzvy:

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 "Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání" Národní RIS3 strategie.

Druh výzvy: kolová

Aktivity:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

 • Podpora digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě)
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty na území celé České republiky (MSP + VP)
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č.500/2002 Sb.
  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě
  • specializované koncové zařízení a periferie
  • logistické systémy
  • monitorovací systémy
  • hardware pr mobilní distanční přístup
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
  • Základní SW
  • Pokročilý SW
 • Služby a ostatní výdaje – náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
  • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity.
  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

ZV patřící do kategorie Pokročilé technologie a služby – min. 80 % CZV

ZV patřící do kategorie Základní technologie a služby – max. 20 % CZV 

Alokace:

 • 600 000 000 Kč (400 000 000 Kč MSP, 200 000 000 Kč VP) v případě převisu kvalitních projektů je možné adekvátně navýšit alokaci výzvy nebo změnit poměr alokace pro MSP/VP.

Míra podpory:

 • Dotace je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu maximálně do výše podle následující tabulky:

Region

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Celé území České republiky

40 %

30 %

20 %

 Maximální a minimální výše dotace:

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis.

Povinné přílohy:

 • Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce) a vyplněný formulář Finanční analýzy (Příloha č. 9).
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy (Příloha č. 3).
 • další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost (Příloha č. 5).
 • Prohlášení k žádosti o podporu (Příloha č. 10).
 • Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) (Příloha č. 7).
 • Výstup z absolvování online testu digitální zralosti (https://www.digitalnipodnik.cz/test

Ostatní podmínky výzvy:

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Projekt musí být maximálně dvouetapový.
 • Žadatel nesmí mít aktivní projekt ve výzvě Digitální podnik – I. Výzva.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy                                              9. 6. 2022
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                 16. 6. 2022 
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                              31. 10. 2022 
 • Nejzazší datum ukončení projektu:                           31. 8. 2024
 • Doba udržitelnosti projektu:                                        3 roky (MSP), 5 let (VP)

 

 

Výzva vyhlášena - Virtuální podnik

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět