Přehled dotačních programů

 

Výzva vyhlášena - Cirkulární řešení v podnicích

Poskytovatel:             Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Podporované aktivity:

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů), ať již vlastního nebo převzatého, postupem v souladu se zákonem o odpadech (541/2020 Sb.).
 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a dále skupin odpadů 01, 02, 03, 15, 18 a 20 Katalogu odpadů.
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.
 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020 formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny. Podpořena bude pouze technologie, jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina.
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle následující škály.
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %.
 • Snížení množství vstupů při výrobě. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň
  o 20 %.

Kdo může žádat:

 • Podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 20 mil Kč

Alokace:

 • 1 mld. Kč

Kde může být projekt realizován:

 • Na území České republiky včetně hl. města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Stroje a zařízení včetně případného softwaru nezbytného pro funkčnost strojů a zařízení.

Není podporováno:

 • Výzkumné, vývojové projekty
 • Výroba energie mimo vlastní spotřebu
 • Výroba tuhého alternativního paliva
 • Zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03),
 • Zpracování komunálního odpadu
 • Repase či renovace výrobků s výjimkou protektorování pneumatik
 • Prosté drcení a/nebo třídění SDO na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování na polotovar nebo konečný výrobek
 • Prostá úprava (ne)odpadů, vedlejších produktů, …… bez podstatné změny jejich vlastností (například zmenšení objemu, třídění) kde nedochází k přeměně na druhotnou surovinu; toto se netýká úprav druhotných surovin
 • Zpracování odpadu probíhající v zařízení provozovaném na základě povolení provozu vydaného krajským úřadem ve smyslu § 21 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, s výjimkou zpracování odpadu skupin 16 a 17 Katalogu odpadů

Specifika a omezení:

 • Výběrová řízení na dodavatele realizovaná příjemcem v rámci projektu musí být provedena v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a to i v případě, že žadatel/příjemce není zadavatelem ve smyslu § 4 Zákona.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích.
 • Žadatel musí být zapsán v evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatel musí mít zveřejněnou účetní závěrku v příslušném rejstříku za období 2 let, pokud má tuto povinnost dle zákona.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat 5 žádostí o dotaci.
 • Smlouvy s dodavateli na plnění klíčových částí předmětu projektu musí být podepsány nejpozději do 31. 3. 2023. Žadatel smlouvu doloží nejpozději v termínu do 30. 4. 2023.
 • V případě, že předmět realizace projektu podléhá územnímu/stavebnímu řízení, bude doloženo Územní rozhodnutí/stavební povolení/společné územní a stavební rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby vydané nejpozději do 30. 9. 2023 a doložené nejpozději do 31. 10. 2023.

Kategorie odpadů:

 • U aktivit, kde je zpracováván odpad, nelze podpořit zpracování odpadů skupin 01, 02, 03, 15, 18 a 20 dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů).
 • U skupin odpadů 04 – 14 a 19 může žadatel zpracovávat odpady pocházející pouze z jeho vlastní výroby.
 • U skupin odpadů 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené a 17 – Stavební a demoliční odpady, může žadatel zpracovávat i odpady od jiných subjektů s výjimkou podskupiny odpadů 16 01 Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby. Z této nepodporované podskupiny je vyčleněn druh odpadu 16 01 03 Pneumatiky, a to ale pouze pro účely protektorování použitých pneumatik. Jiný způsob zpracování není podporován.
 • Výstupem podpořené činnosti nemůže být jakékoli palivo (včetně TAP – tuhé alternativní palivo).

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení výzvy:                                                      20. 7. 2022
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS:                         27. 7. 2022 v 13:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                            27. 7. 2022 v 13:00
Datum ukončení příjmu žádostí:                                          30. 9. 2022 v 12:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:         30. 6. 2025

 

Výzva vyhlášena - Cirkulární řešení v podnicích

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět