Přehled dotačních programů

 

Připravuje se - Výzkum a vývoj - provozní náklady

Poskytovatel:               Technologická agentura České republiky (TA ČR) - TREND

Cíl programu:

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Kdo může žádat:

 • malé, střední a velké podniky.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje zaměřena na jednu z podporovaných oblastí (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence, zabezpečení a konektivita).

Program TREND se dělí na dva podprogramy:

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Podprogram je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem podprogramu je nastartování vlastních VaV aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. V podprogramu mohou žádat v roli hl. uchazeče podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.


Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • 45 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků (60 % při účinné spolupráci s vysokou školou, výzkumnou institucí či jinou firmou),
 • 35 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků (50 % při účinné spolupráci s vysokou školou, výzkumnou institucí či jinou firmou),
 • 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků (40 % při účinné spolupráci s vysokou školou, výzkumnou institucí či jinou firmou),
 • při přítomnosti výzkumu v projektu může být podpora navýšena.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady,
 • materiálové náklady,
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
 • náklady na smluvní výzkum a patenty,
 • režijní a provozní náklady.

Termíny výzvy:

Plánovaný příjem žádostí:                2. Q 2022

Připravuje se - Výzkum a vývoj - provozní náklady

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět