Přehled dotačních programů

 

Připravuje se - Elektromobilita ve veřejném sektoru

Příjemci:

Veřejný sektor včetně území Hl. m. Prahy.:

kraje, obce či jejich dobrovolné svazky, městské části, organizační složky státu a státní organizace, veřejné instituce a organizace, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem.

Zaměření podpory:

Program podporuje nákup elektrických dopravních prostředků případně vodíkových vozů. Cílem investice je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v ČR.

Typové aktivity:

  • pořízení dopravního prostředku na elektrický případně vodíkový pohon,
  • pořízení dobíjecí stanice včetně vozu.

Alokace: 600 mil. Kč

Míra podpory: max. 50 %

  • 30 tisíc – 1 mil. Kč max. však do výše 50 % dopravního prostředku,
  • dobíjecí stanice max. 45 tis. Kč.

Vyhlášení výzvy: 06/2022

 

 

Připravuje se - Elektromobilita ve veřejném sektoru

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět