NPO

Národní plán obnovy ČR

Plán pro oživení a odolnost ČR

Společnou reakcí zemí EU na ekonomickou recesi je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady pandemie COVID a podpoří obnovu ekonomik. Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and resillience facility, RRF). Plán pro oživení a odolnost, resp. Národní plán obnovy (NPO) představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci České republiky v mohutném objemu přes 170 mld. Kč.

NPO je tvořen pilíři a jednotlivými komponentami podpor. Níže jsou blíže prezentována taková opatření, která jsou určená pro využití ze strany podniků.

NPO pro Firmy

Přehled dotací pro firmy:


NPO pro firmy

NPO pro Obce

Přehled dotací pro obce:


NPO pro Obce

Cíl Národního plánu obnovy ČR

Národní plán obnovy je poctivě připravený a důkladně prodiskutovaný plán, který obsahuje priority vlády ČR. A především platí, že je to plán pro každého z nás.


Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41,6 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 22,1 % na digitalizaci. NPO je tedy kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami České republiky, jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná...
 

Více informací

 

Toto není oficiální web NPO, jsou to soukromé stránky sloužící k informování o dotačních možnostech.


Získejte podporu, rádi Vám pomůžeme!